Komentář k zákonu o mezinárodním právu soukromém právě vychází!

V nakladatelství C.H. Beck včera vyšel komentář nového zákona o mezinárodním právu soukromém, který je vedle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích třetím pilířem soukromoprávní rekodifikace. Autorský kolektiv pod vedením našeho advokáta Petra Břízy pracoval na přípravě 769 stran dlouhé publikace bezmála dva roky. Autoři mezi nimiž jsou soudci Nejvyššího soudu, notář či odborníci z Ministerstva spravedlnosti budou rádi, když se komentář stane skutečným pomocníkem všem praktikujícím právníkům při řešení přeshraničních případů. K tomu by měl přispět nejen rozbor zákona doplněný judikaturou a příklady z praxe, ale i analýza navazující úpravy práva EU a mezinárodních smluv, které mají v této oblasti mnohdy rozhodující slovo. Pevně věříme, že Petr poznatky při přípravě komentáře získané pozitivně zúročí při práci pro naše klienty.