INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod

Při spolupráci se společností Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 03715566, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 236531 („Společnost“) nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom Vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

Zásady se vztahují na všechny klienty, dodavatele a odběratele Společnosti a také na kohokoli jiného, kdo Společnost kontaktuje nebo mu jinou cestou pošle nějaké informace (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni, kdo využívají služeb Společnosti nebo pro ni poskytují služby, subdodávky nebo jsou v jiném smluvním vztahu se Společností.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Společnost. Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

E-mail: info@brizatrubac.cz
Tel.: +420 777 60 11 14
Korespondenční adresa: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

Jaké údaje shromažďujeme

Společnost shromažďuje tyto kategorie údajů:

1. Údaje, které poskytujete sami

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

 • při uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a námi;
 • údaje, které nám poskytnete pro realizaci služby – poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění („Služby“). Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, informujte je prosím o tom a seznamte takové třetí osoby s těmito zásadami zpracování osobních údajů;
 • pokud Společnost kontaktujete a poptáváte nebo nabízíte dodávky svých služeb nebo zboží.

2. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

 • veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud tyto údaje nezbytně nutně potřebujeme na příklad pro vystavení účetního dokladu;
 • informace, které jsme obdrželi od třetích osob, jako na příklad Vašich zaměstnavatelů nebo spolupracovníků, obchodních partnerů nebo jiných třetích osob, a které nezbytně potřebujeme pro realizaci Služby.

Společnost může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Jak Vaše údaje využíváme

Společnost využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

1. Uzavírání, změna a ukončování smluv
Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, změnu smluv nebo ukončení smluv.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

2. Komunikace s osobami, které se na nás obrátí s dodávkou svých služeb nebo zboží
Údaje užíváme k zajištění dodávek služeb a produktů od různých dodavatelů, pokud jsou Vaše osobní kontaktní údaje zveřejněny na síti Internet nebo pokud nám Vaše údaje dobrovolně sdělíte na příklad na veletrhu, schůzce nebo při obdobné příležitosti. Máme přitom za to, že tímto nezasahujeme do Vašeho soukromí. Pokud by Vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Společnosti.

3. Poskytování Služeb
Údaje užíváme pro samotnou realizaci a evidenci Služeb a související komunikaci s klienty, odběrateli a dodavateli.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli poskytnout Službu a zároveň vyhověli všem platným právním předpisům.

4. Vedení účetnictví
Údaje využíváme k vystavování faktur a vedení účetnictví.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

5. Zasílání e-mailových sdělení
Vaše osobní údaje dále užíváme za účelem zasílání sdělení o právních novinkách nebo činnosti Společnosti, pokud jste nám k tomu udělili dobrovolný souhlas, nebo pokud jsme s Vámi ve smluvním vztahu, neboť důvodně předpokládáme, že máte o informace a novinky Společnosti zájem. Pokud by Vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Společnosti.

Pokud se účastníte akce Společnosti, můžeme z akce pořizovat fotografický nebo video záznam a tyto záznamy za účelem informování o akci zveřejnit na našich webových stránkách, sociálních sítích Společnosti nebo v jiných marketingových materiálech. Záznamy nejsou pořizovány s úmyslem zpracovávat Vaše osobní údaje, ale pokud by Vám to přesto nebylo příjemné, dejte nám prosím co nejdříve vědět, a pokud to bude možné, záznamy odstraníme.

6. Nábor nových zaměstnanců
Pokud nám zašlete svůj životopis, budeme Vaše údaje využívat pro obsazení nové pracovní pozice.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu výběrového řízení, ledaže nám dáte souhlas, abychom si Vaše údaje uložili po dobu dalších dvou let pro případ nově otevřené pozice v budoucnu.

7. Soudní řízení a obrana právních nároků
Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se Společností, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

Sdílení a předávání údajů

Společnost může shromážděné údaje sdílet:

1. S našimi obchodními partnery
Společnost může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům, pokud pro Společnost zajišťují služby spočívající ve zpracování osobních údajů, které Společnost nemůže poskytnout sama. V žádném případě Vaše osobní údaje neposkytujeme ať už úplatně nebo bezúplatně třetím osobám, které Vaše údaje k ničemu nepotřebují.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni smluvní partneři Společnosti jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Z právních důvodů nebo v případě sporů
Společnost může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:

 • s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku Společnosti nebo třetích osob;
 • s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem Společnosti nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.

3. S Vaším souhlasem
Společnost může Vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorní a Vy s tím budete souhlasit.

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v zemích EU. Mimo země EU bychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro poskytnutí Služby. V takovém případě tak učiníme pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Uchovávání a výmaz údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu se Společností a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení, ledaže jsou stanoveny jiné zákonné archivační doby. Společnost Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

Pokud to umožňuje zákon, může si Společnost některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 • pokud s Vámi Společnost řeší nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok;
 • pokud to po nás vyžaduje zákon anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě;
 • pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

2. Přístup k Vašim údajům
Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Společnosti.

3. Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích
Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu se Společností k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Společnosti.

4. Omezení zpracování
Pokud máte za to, že:

 • zpracováváme Vaše nepřesné údaje,
 • zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
 • již Vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by Vás mohli zajímat,

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých Vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

5. Přenositelnost údajů
Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle Vaší specifikace.

6. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platí od: 25. května 2018