Mezinárodní obchod a arbitráž

Mezinárodní obchod

Našim klientům pomáháme minimalizovat rizika a maximalizovat příležitosti spojené s rostoucí regulací mezinárodního obchodu se zbožím a službami. Díky našim znalostem a zkušenostem v této oblasti i síti kontaktů na přední zahraniční experty jsme schopni poskytovat vysoce odborné, komplexní a inovativní právní řešení i ve složitých obchodních sporech napříč různými odvětvími mezinárodního obchodu. Máme rozsáhlé zkušenosti s aplikací tzv. Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) či smluvních doložek jako INCOTERMS, FIDIC aj.

Naše právní praxe zahrnuje:

  • přípravu, revizi a posuzování smluv a smluvních závazků v případech s mezinárodním prvkem;
  • účast na složitých přeshraničních obchodních transakcích či v extrateritoriálních a multijurisdikčních záležitostech a sporech.

Mezinárodní arbitráž

Naše kancelář nabízí kvalifikované právní poradenství i v oblasti mezinárodní obchodní a investiční arbitráže.

Naše právní praxe zahrnuje:

  • přípravu strukturovaných rozhodčích doložek;
  • pomoc s výběrem vhodného rozhodčího orgánu;
  • předprocesní poradenství, smírné řešení sporu i vlastní vedení arbitráže podle pravidel řady uznávaných mezinárodních rozhodčích center;
  • zastupování při následném uznávání a výkonu rozhodčích nálezů i v rámci řízení o žalobách na zrušení rozhodčích nálezů či při mimosoudních vyrovnáních.

Mohlo by Vás dále zajímat:

  • v oblasti mezinárodní ochrany investic jsme kromě samotného zastupování ve sporu schopni kvalifikovaně posoudit rozličné závazky vyplývající z mezinárodních smluv o ochraně investic, jakož i související otázky státní imunity či aplikovatelnosti tzv. doktríny nutnosti;
  • máme zkušenosti se zastupováním před institucemi ICC, LCIA, DIS, SCC, VIAC, ICSID aj., a to jak s přímým zastupováním klientů i ze spolupráce s předními zahraničními odborníky a vedoucími zahraničními advokátními kancelářemi v této oblasti;
  • díky celosvětové síti našich kontaktů jsme schopni poskytovat právní poradenství i ve složitých případech dotýkajících se řady jurisdikcí.

Tomáš Hokr

Expert na oblast mezinárodního obchodu a arbitráže

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Petr Bříza pro prestižní Kluwer Arbitration Blog

Na prestižním blogu věnujícím se mezinárodním arbitrážím, Kluwer Arbitration Blog, vyšel minulý měsíc článek, jehož autorem je Petr Bříza, zakládající partner naší advokátní kanceláře.

Článek Petra Břízy v the European Legal Forum

V prestižním odborném časopise the European Legal Forum vyšel článek Petra Břízy. Petr v něm rozebírá rozsudek Nejvyššího soudu, podle kterého nejsou otázky týkající se postoupení pohledávky, započtení pohledávek a úroků z prodlení v působnosti Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Rozhodnutí přináší zajímavý pohled na kolizní úpravu přeshraničního postoupení a započtení pohledávek a úroků z prodlení.

Petr Bříza členem předsednictva Rozhodčího soudu při HK a AK ČR

Je nám potěšením oznámit, že Petr Bříza, zakládající partner advokátní kanceláře Bříza & Trubač, byl jmenován členem předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Naše specializace