Spory

Sporná agenda je jednou z našich klíčových specializací a dosahujeme pro naše klienty vítězství jak v komplexních, mnohovrstevnatých sporech v řádu stovek milionů korun, tak umíme pro klienta nákladově velice efektivně zvládnout i spory menšího rozsahu.

Svou roli spatřujeme v poskytování špičkového právního poradenství, které Vám pomůže v případech, kdy je to reálné, sporům předejít či se je alespoň pokusit vyřešit smírnou cestou, a to například vyjednáváním s protistranou, včasným upomínáním dlužníků, ale i zajišťováním Vašich pohledávek vůči dlužníkům, aby nedošlo ke zhoršení Vaší věřitelské pozice. V situacích, kdy se sporu nelze za účelem dosažení vytčeného zájmu efektivně vyhnout, opouštíme své místo po Vašem boku a stavíme se před Vás, abychom Vás mohli bránit, stojíte-li na straně žalované, či za Vás účinně bojovat v případech, kdy jste se ocitli na straně žalující. Máme přitom četné zkušenosti s různorodými předměty sporů, tedy nejen se spory o plnění, ale i s řízeními o určovacích či statusových žalobách.

Samozřejmou součástí našich služeb je vyhodnocení Vašich očekávaných finančních nákladů a případných rizik spojených s vedením jednotlivých typů řízení a následné doporučení nejvhodnějšího postupu. 

V oblasti soudního, správního a rozhodčího řízení Vám nabízíme zejména tyto služby:

  • analýzu skutkového stavu v počáteční fázi sporu a doporučení dalšího optimálního právního postupu;
  • komplexní právní poradenství v otázkách soudních, správních a rozhodčích řízení;
  • zastupování před soudy všech stupňů ve věcech civilních i obchodních;
  • zastupování před správními orgány i správními soudy všech stupňů;
  • zastupování v rozhodčím řízení vnitrostátním i mezinárodním;
  • zastupování před regulatorními orgány;
  • zastupování při vyjednávání narovnání a při mimosoudním řešení sporů;
  • zastoupení při výkonu rozhodnutí a exekuci včetně zastoupení v souvisejících sporných řízeních (například o vylučovacích žalobách);
  • právní asistence v souvislosti s dobrovolnými či nedobrovolnými dražbami movitého či nemovitého majetku.

Petr Bříza

Expert na oblast řešení sporů

Tomáš Hokr

Expert na oblast řešení sporů

Mám zájem o konzultaci

Poslední články z oblasti

Petr Bříza ve videorozhovoru pro EPRAVO.CZ

Petr Bříza přijal pozvání na rozhovor do studia EPRAVO.CZ k různým aktuálním tématům týkajícím se nejen rozhodčího řízení v České republice.

Tomáš Hokr hovořil v Lidových novinách na téma hromadných žalob

V pondělním vydání Lidových novin byl v rubrice Právo a Justice publikován rozhovor s Tomášem Hokrem, partnerem naší advokátní kanceláře.

Naše specializace

Mezinárodní obchod
a arbitráž

Daňové právo

Transakce

Právo EU
a mezinárodní právo

Spory

Energetika

Nemovitosti

Compliance

Trestní právo

Rodinné a dědické právo

Ochrana dat

Restrukturalizace
& Insolvence

Sportovní právo

Pracovní a cizinecké právo

E-commerce
a marketing