Náš tým

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

Email: petr.briza@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. (summa cum laude), 2003, JUDr., 2004, Ph.D., 2012),
 • New York University School of Law (LL.M., 2008)
 • Diploma in English and European Union Law (University of Cambridge, Institute of Continuing Education, 2007)

Další studijní pobyty

 • Akademie evropského práva, EUI, Florencie (červenec 2006),
 • Georgetown University Law Center, Washington, D.C. (červenec-srpen 2007)

Ocenění, stipendia

 • Autorská cena za nejlepší právnickou publikaci v ČR za r. 2011 (za knihu Vnitrostátní aplikace práva EU, se spoluautory M. Bobkem a J. Komárkem);
 • Cena Randovy nadace pro nejlepší diplomovou práci v oblasti práva obchodního a souvisejících oblastí (2003)
 • Inovativní právník 2016
 • Fulbright Scholarship, Hauser Global Scholarship, Starr Foundation Global Law School Scholarship
 • Ocenění v rámci seznamů doporučovaných právníků (např. Who's Who Legal 2017)

Hlavní oblasti specializace

Soudní a rozhodčí řízení vnitrostátní i mezinárodní, mezinárodní obchod a ochrana investic, právo EU, smluvní agenda, mediace, ochrana osobních údajů, spotřebitelské právo, veřejný sektor.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška (prospěl výtečně)
 • zkouška zapsaného mediátora (podle zákona o mediaci)

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • člen katedry obchodního práva PF UK
 • rozhodce při London Court of International Arbitration (LCIA)
 • rozhodce rozhodující spory při VIAC
 • rozhodce a člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
 • rozhodce při Českomoravské komoditní burze Kladno
 • člen Komise Legislativní rady vlády pro evropské právo
 • člen Komise ICC pro mezinárodní arbitráž
 • člen Sekce České advokátní komory pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
 • člen Sekce České advokátní komory pro alternativní řešení sporů
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (spoluzakladatel).

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners
Ministerstvo spravedlnosti

Petr je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje poměrně širokému spektru právních služeb, především z oblasti soudního a rozhodčího řízení a obchodních věcí obecně. Vyhledáván je zejména jako odborník na problematiku práva EU, mezinárodního práva soukromého, smluvního práva a práva mezinárodního obchodu (včetně arbitráží a ochrany investic), v nichž často zpracovává odborné posudky. Především v těchto oblastech přednáší a publikuje, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Působí též jako rozhodce, zapsaný mediátor, zkušební komisař u mediačních zkoušek, člen zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky (obor obchodní právo) a člen Kárné komise ČAK. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím necelých 5 let na Ministerstvu spravedlnosti (mimo jiné jako poradce ministra pro evropské a mezinárodní právo v době českého předsednictví v Radě EU). Petr je také aktivní v akademické oblasti, je odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, kde učí především mezinárodní právo soukromé a související obory.

Reference

Petr má zkušenosti se zastupováním v mnohamilionových či miliardových sporech, ať již v oblasti mezinárodní investiční nebo obchodní arbitráže, mediace, či vnitrostátního soudního a rozhodčího řízení. Podílel se na zastupování či přímo zastupoval klienty např. v rámci ICC, LCIA a DIS arbitráží, ICSID arbitráží, u Soudního dvora EU či Tribunálu nebo ve vztahu k Evropské komisi; sjednával settlement v multijurisdikčním sporu s vládou Velké Británie. V oblastech své specializace radil EU institucím, bankám, finančním skupinám, automobilkám, strojírenským podnikům, stavebním společnostem, státním orgánům a dalším subjektům napříč hospodářskými sektory. Jako rozhodce má zkušenosti s rozhodováním mnoha desítek sporů u arbitrážních institucí v ČR i zahraničí.

Vybraná publikační činnost

 • The CISG and the Law Applicable to International Factoring, Assignment, Set-off and Late Payment Interests, (2020) 1 The European Legal Forum 13;

 • Rome I and Rome II Regulations in Practice. London: Intersentia, 2020 [člen autorského kolektivu];

 • Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019 [člen autorského kolektivu]

 • Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019 [člen autorského kolektivu]

 • Czeska kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego z 2012 roku, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2/2019, s. 467-496 (spoluautor M. Zavadilová)

 • Akcionářské dohody. Praha: Wolters Kluwer, 2017 [člen autorského kolektivu]
 • Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2017 [člen autorského kolektivu]
 • International Arbitration - 2nd Edition (Czech Republic chapter). London: GLI, 2016 [spoluautor T. Hokr]
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014 [spoluautoři Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček a Svoboda]
 • Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014 [člen autorského kolektivu]
 • Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Praha: C.H. Beck, 2012;
 • Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2011 [spoluautoři M. Bobek a J. Komárek]
 • Choice of Court Agreements: Could the Hague Choice of Court Agreements Convention and the Reform of the Brussels I Regulation Be the Way Out of the Gasser-Owusu Disillusion?, (2009) 5 Journal of Private International Law 537
 • The Czech Constitutional Court on the Lisbon Treaty, 5 (2009) European Constitutional Law Review 143
 • ECJ case Lucchini SpA – is there anything left of res judicata principle?, 27 Civil Justice Quarterly 40 (2008)

Poslední aktuality

Petr Bříza a Ondřej Trubač se podílí na nové platformě Rozumné právo

Partneři naší advokátní kanceláře, Petr Bříza a Ondřej Trubač, spolu s dalšími odborníky napříč právními obory založili novou názorovou platformu Rozumné právo.

Petr Bříza pro prestižní Kluwer Arbitration Blog

Na prestižním blogu věnujícím se mezinárodním arbitrážím, Kluwer Arbitration Blog, vyšel minulý měsíc článek, jehož autorem je Petr Bříza, zakládající partner naší advokátní kanceláře.

Článek Petra Břízy v the European Legal Forum

V prestižním odborném časopise the European Legal Forum vyšel článek Petra Břízy. Petr v něm rozebírá rozsudek Nejvyššího soudu, podle kterého nejsou otázky týkající se postoupení pohledávky, započtení pohledávek a úroků z prodlení v působnosti Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Rozhodnutí přináší zajímavý pohled na kolizní úpravu přeshraničního postoupení a započtení pohledávek a úroků z prodlení.